/> Wniosek do IPN – Tradycja – The Tradition
Go to ...

Tradycja - The Tradition

Pismo - Forum światopoglądowe

Wniosek do IPN


W 2007 roku Stowarzyszenie Pospolite Ruszenie złożyło w IPN zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa (jego treść publikujemy poniżej).

Zawiadomienie 

o popełnieniu przestępstwa stanowiącego zbrodnię komunistyczną w zw. z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. nr 155 poz. 1016 z późno zm.) oraz przestępstw stanowiących zbrodnię w zrozumieniu KK, a szczególnie określonych wart. 2, 118 (§ 1), 119 (§ 1), 127 (§ 1) oraz wart. 129 tego kodeksu, wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania w celu ustalenia sprawców i skierowanie aktów oskarżenia. 

Stowarzyszenie Pospolite Ruszenie, realizując postanowienia Statutu, zawarte w treści – § 9. pkt.2 (Podtrzymywanie oraz promocja tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej), wnosi o: 

– uznanie, iż prześladowanie Polaków – a szczególnie członków niepodległościowego podziemia z lat 1939-1957, funkcjonariuszy Polskiego Państwa Podziemnego oraz członków ruchu oporu przeciw okupacji hitlerowskiej i sowieckiej, funkcjonariuszy i członków organizacji społecznych i politycznych” Rzeczypospolitej oraz ludzi zasłużonych w Międzywojniu w pracy dla Kraju, a także powracających z Zachodu kombatantów Polskiej Armii na Obczyźnie, które miało miejsce w latach 1945-1957 – było zbrodnią na narodzie polskim, dokonaną w celu zniszczenia podstaw jego państwowości, którą są obywatele państwa oraz tradycja narodowa;

– objęcie ściganiem funkcjonariuszy oraz formalnych i faktycznych decydentów państwa, działającego w Polsce w latach 1945-1957: członków organów władzy ustawodawczej i wykonawczej (ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonariuszy aparatu przymusu tego państwa), pracowników merytorycznych tych organów oraz ministerstw: spraw wewnętrznych, sprawiedliwości (szczególnie aparatu ścigania i wymiaru sprawiedliwości), spraw zagranicznych, obrony, funkcjonariuszy i członków PPR oraz kierownictwa i funkcjonariuszy komunistycznych związków zawodowych – za zbrodnie popełnione na narodzie polskim w latach 1944-1957 bezpośrednio przez nich samych, za pośrednictwem osób trzecich oraz za świadome uczestnictwo w ww. strukturach zbrodniczego, sowieckiego namiestnictwa w Polsce; 

– ujawnienie i objęcie ściganiem funkcjonariuszy służb i pracowników instytucji zewnętrznych działających w tym czasie w Polsce (członkowie organizacji i urzędów sowieckich oraz innych organizacji i osób współdziałających z nimi, oficjalnie lub nie, w organizowaniu i dokonywaniu zbrodni i czynów przestępczych na narodzie polskim); 

– uznanie, że czyny zbrodnicze dokonywane na narodzie polskim w latach 1944-1957 przez wojska i inne służby sowieckie obciążają bezpośrednio (w wyniku zaniechania przeciwdziałania oraz świadome współuczestnictwo) poszczególnych funkcjonariuszy oraz faktycznych decydentów aparatu państwa w Polsce, działających w tym okresie: członków organów władzy ustawodawczej i wykonawczej (ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonariuszy aparatu przymusu tego państwa), pracowników tych organów oraz ministerstw: spraw wewnętrznych, sprawiedliwości (szczególnie aparatu ścigania wymiaru sprawiedliwości), spraw zagranicznych, obrony, funkcjonariuszy i członków PPR oraz kierownictwa i funkcjonariuszy komunistycznych związków zawodowych i w związku tym objęcie wszystkich ich ściganiem.

Uzasadnienie: 

1. Podjęcie powyższych działań uzasadniają wymogi sprawiedliwości dziejowej, potrzeba ujawnienia i ukarania ww. zbrodni popełnionych na narodzie polskim oraz względy wychowawcze. Konieczne jest określanie I utrwalenie w pamięci przyszłych pokoleń Polaków historycznej prawdy o ww. okresie. Ważne jest także to, że wkrótce – ze względu na zmniejszającą się w sposób naturalny liczbę naocznych świadków oraz ludzi, których działania zbrodnicze lub sam fakt uczestnictwa w zbrodniczych strukturach wypełniają znamiona przestępstw określonych we wniosku – objęcie ww. zbrodniarzy ściganiem nie będzie możliwe. 

2. Pilnego podjęcia ww. działań wymaga wzgląd na polską rację stanu wobec świata. W nie zawsze życzliwej Polsce części prasy zachodniej i amerykańskiej ukazują się co pewien czas artykuły, których autorzy, w oparciu o przeinaczone fakty, usiłują udowodnić, że po II wojnie światowej większość Polaków – biernie albo z aplauzem – przyjęła sowiecki model ustrojowy i że w związku z tym “nieliczne” wystąpienia zbrojne miały charakter bratobójczy. Taką opinię powtarzało i do dziś powtarza wielu publicystów wysokonakładowej prasy w samej Polsce. Wypowiedzi te – mające niekiedy wszelkie cechy celowego zniekształcania prawdy o ww. okresie – nie tylko zaburzają w obałamuconej świadomości wielu uczciwych ludzi prawidłowy pogląd na temat zmagań narodu polskiego z sowieckim totalitaryzmem i jego namiestnikami w Polsce, ale także grożą pozostawieniem przyszłym pokoleniom nieprawidłowego obrazu historii zbrodni dokonywanych na narodzie polskim, jego oporu oraz heroizmu antysowieckiego powstania, będącego masowym, zbrojnym wystąpieniem przeciwko Sowietom i ich namiestnikom, których większość nie identyfikowała się ani z narodem polskim, ani z jego tradycją, ani z jego żywotnymi interesami. 

W uznaniu słuszności powyższego oraz wiarygodności ogólnie znanych faktów przytoczonych w niniejszym wniosku – Zarząd Stowarzyszenia wnosi o wszczęcie postępowania, ustalenie winnych i ich ukaranie. 

Tags: , ,

More Stories From Opinie

About admin