/> Stowarzyszenie – Tradycja – The Tradition
Go to ...

Tradycja - The Tradition

Pismo - Forum światopoglądowe

Stowarzyszenie

“Pospolite Ruszenie” (KRS:0000235853) – organizacja pożytku publicznego

Sensem istnienia i najwyższym celem działalności Stowarzyszenia jest dobro Polski i jej mieszkańców oraz promocja polskiej tradycji, między innymi: 

1. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

2. Działania na rzecz polskiej kultury, sztuki i tradycji, w szczególności w dziedzinie literatury. 

3. Działania na rzecz ochrony narodowych dóbr kultury oraz dziedzictwa przyrodniczego. 

4. Wspieranie aktywności Polaków w działaniach podejmowanych przez władze państwowe i samorządowe. 

5. Działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji, niezbędnej dla rozwoju patriotycznego społeczeństwa. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

  • Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej mającej na celu upowszechnienie wśród mieszkańców polski w kraju i poza nim wiedzy o tradycji narodowej dawnej i współczesnej.
  • Inicjowanie i przeprowadzanie badań naukowych (w obszarach: historycznym, kulturalnym, kultowym, obyczajowym) zmierzających do określenia najgłębszych tradycji narodu polskiego.
  • Ochronę wszelkich postaci dziedzictwa kulturowego, zabytków materialnych oraz niematerialnych. inicjowanie, promowanie i prowadzenie poszukiwań w zakresie topograficznego ustalenia miejsc i obiektów szczególnie związanych z polską tradycją narodową.
  • Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami stowarzyszenia – podejmowanie polemiki (towarzyskiej, prasowej, politycznej, ideologicznej) z opiniami, sądami i działaniami antypolskimi. a w przypadku drastycznego naruszenia interesów większości polskiej podejmowanie działań zmierzających do rozstrzygania sporów w trybie sądowym.
  • Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi promocją polskiej tradycji narodowej.
  • Oddziaływanie na rozwój kultury i obyczajowości polskiej oraz inicjowanie przedsięwzięć i imprez nawiązujących do tradycji narodowych.
  • Dbałość o piękno, czystość, estetykę oraz tworzenie planów i projektów rozwoju akceptowalnych społecznie i zgodnych z zasadami ekologii.
  • Kształtowanie pozytywnego wizerunku polski oraz promowanie jej w kraju i za granicą.
  • Współpracę z analogicznymi stowarzyszeniami i organizacjami państw unii europejskiej. inicjowanie projektów kulturalnych obejmujących tradycję polską na styku z tradycją europejską.