/> Stowarzyszenie – Tradycja – The Tradition
Go to ...

Tradycja - The Tradition

Pismo - Forum światopoglądowe

Stowarzyszenie

„Pospolite Ruszenie” (KRS:0000235853) – organizacja pożytku publicznego

Sensem istnienia i najwyższym celem działalności Stowarzyszenia jest dobro Polski i jej mieszkańców oraz promocja polskiej tradycji:
1. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
2. Działania na rzecz polskiej kultury, sztuki i tradycji, w szczególności w dziedzinie literatury.
3. Działania na rzecz ochrony narodowych dóbr kultury oraz dziedzictwa przyrodniczego.
4. Wspieranie aktywności Polaków w działaniach podejmowanych przez władze państwowe i samorządowe.
5. Działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji, niezbędnej dla rozwoju patriotycznego społeczeństwa.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
• Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej mającej na celu upowszechnienie wśród mieszkańców Polski w kraju i poza nim wiedzy o tradycji narodowej dawnej i współczesnej.
• Inicjowanie i przeprowadzanie badań naukowych (w obszarach: historycznym, kulturalnym, kultowym, obyczajowym) zmierzających do określenia najgłębszych tradycji narodu polskiego.
• Ochronę wszelkich postaci dziedzictwa kulturowego, zabytków materialnych oraz niematerialnych. Inicjowanie, promowanie i prowadzenie poszukiwań w zakresie topograficznego ustalenia miejsc i obiektów szczególnie związanych z polską tradycją narodową.
• Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami stowarzyszenia – podejmowanie polemiki (towarzyskiej, prasowej, politycznej, ideologicznej) z opiniami, sądami i działaniami antypolskimi, a w przypadku drastycznego naruszenia interesów większości polskiej podejmowanie działań zmierzających do rozstrzygania sporów w trybie sądowym.
• Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi promocją polskiej tradycji narodowej.
• Oddziaływanie na rozwój kultury i obyczajowości polskiej oraz inicjowanie przedsięwzięć i imprez nawiązujących do tradycji narodowych.
• Dbałość o piękno, czystość, estetykę oraz tworzenie planów i projektów rozwoju akceptowalnych społecznie i zgodnych z zasadami ekologii.
• Kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski oraz promowanie jej w kraju i za granicą.
• Współpracę z analogicznymi stowarzyszeniami i organizacjami państw Unii Europejskiej, inicjowanie projektów kulturalnych obejmujących tradycję polską na styku z tradycją europejską.