/> Wolność, tradycja, liberalizm – Tradycja – The Tradition
Go to ...

Tradycja - The Tradition

Pismo - Forum światopoglądowe

Wolność, tradycja, liberalizm


We współczesnych dyskusjach dotyczących kwestii społecznych czy politycznych tradycję i wolność traktuje się często jako wartości leżące na przeciwległych biegunach i wzajemnie się wykluczające. Sugeruje się, że nie można z szacunkiem podchodzić do jednej, respektując zarazem drugą. Bycie wolnym ? w szerokim znaczeniu tego słowa ? zdaje się zakładać m.in. odrzucenie ograniczeń nakładanych przez tradycyjne standardy zachowań czy poglądów. Wierność tym ostatnim jest zaś rozumiana jako poddanie się restrykcyjnym i często irracjonalnym ? gdyż uzasadnionym jedynie przez wielowiekowe obowiązywanie ? wymogom. Modne dziś pojęcie emancypacji, do którego odwołują się rozmaite ruchy działające na rzecz tzw. mniejszości, oznacza m.in. zniesienie dotychczasowego i utrwalonego przez stulecia obrazu i sposobu traktowania tych ostatnich. Również ruchy kontrkulturowe, począwszy od końca lat 60., mają na celu odrzucenie dotychczasowej tradycyjnej kultury i zastąpienie jej nową, oferującą, wedle obietnic, dużo większą wolność, choćby w środkach wyrazu i realizacji indywidualnych pragnień. W szerokim, potocznym i powierzchownym znaczeniu tego słowa wolność rozumiana jest więc jako brak ograniczeń, tradycja zaś jako to, co ograniczenia te narzuca. Czy możliwe jest zatem połączenie jednego z drugim, a dokładniej, czy możliwe jest pogodzenie liberalizmu (jako doktryny politycznej uznającej wolność za najwyższą wartość) z tradycją (jako zakorzenionym w przeszłości zestawem wzorców poglądów i zachowań)?

Odpowiedź na to pytanie jest złożona, wymaga bowiem wprowadzenia pewnego ładu w istniejący zamęt pojęciowy. Chodzi przede wszystkim o w miarę ogólne ustalenie, czym jest wolność, na czym polega jej ograniczanie, jak wiąże się z odpowiedzialnością, czym różni się od emancypacji, a także o próbę ustalenia znaczenia terminu ?liberalizm?.

 Cały artykuł w numerze 6/2007 ?Tradycji?, kontakt z redakcją: etradycja@gmail.com 

Tags: , ,

O autorze: Damian Leszczyński